1tab

Program Partnerski – hurtownia części do maszyn rolniczych – Rolmar

Oferowanie wysokiej jakości produktów i bardzo dobry serwis, to nie wszystko co otrzymują klienci Rolmaru.
Nasza działalność to także aktywne wsparcie marketingowe Partnerów Biznesowych oraz naszych wyłącznych marek.

Marketing

Poprzez prasę, targi branżowe, Internet czy media społecznościowe, na bieżąco komunikujemy się z klientami ostatecznymi.
Inwestujemy w bezpośredni kontakt z użytkownikami naszych produktów, co przekłada się na ciągły wzrost rozpoznawalności marek.
Dzięki zaangażowaniu marketingowemu w nasze marki oraz przy współpracy z siecią dystrybucji, produkty sygnowane logo Ursus, Waryński i Polmo sprzedajemy pośrednio do ponad 70 000 użytkowników rocznie.

Pakiet korzyści

Części marek Ursus i WaryńskiNie tylko fakt, że nasze marki są markami pierwszego wyboru sprawia, że Partnerzy Biznesowi utrzymają bliską współpracę z Rolmarem. Od kilku lat wspólnie tworzymy ogólnopolską sieć punktów partnerskich. Tym, którzy przekonali się do jakości produktów i aktywnie prezentują nasze marki, oferujemy dodatkowy pakiet korzyści.

Przystosowujemy punkty sprzedaży, uczestniczymy w procesie tworzenia nowych placówek, jak również przekształcamy funkcjonujące punkty sprzedaży.
Oferujemy szeroki wachlarz ekspozytorów i współtworzymy ekspozycje.

 

Angażujemy się wszędzie tam, gdzie nasi klienci wykazują aktywność.

Korzyści wynikające z bycia naszym Partnerem to m.in.

 • preferencyjne warunki zakupu produktów Ursus, Waryński, Polmo
 • pomoc w organizacji programów wspierających sprzedaż
 • dostęp do materiałów marketingowych
 • przygotowanie indywidualnych materiałów marketingowych
 • profesjonalne szkolenia techniczne

Po więcej szczegółów zapraszamy bezpośrednio do Opiekunów Handlowych.

 

WARUNKI WSPÓŁPRACY

Pkt 1. Przedmiot współpracy

 1. Internetowy Panel Zamówień skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (dalej: Kupujący).
 2. Ogólne warunki współpracy określają warunki i zasady na jakich Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać Kupującemu materiały dostępne w ofercie handlowej Sprzedającego, zwanymi dalej Produktami.
 3. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Produkty w celu dalszej odsprzedaży.
 4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnią cenę za dostarczone Produkty.
 5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków współpracy przez Kupującego.

Pkt 2. Ogólne warunki współpracy

 1. Sprzedający zobowiązuje się do postawienia do dyspozycji lub dostarczenia do Kupującego uzgodnionych ilości Produktów, przy czym dostarczenie Produktów nastąpi za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
 2. Kupujący wysyłając koszyk z zamówieniem składa ofertę kupna określonego w nim Produktu.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
 4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Produktów i składania zamówień przez osoby upoważnione.
 5. Kupujący przejmuje odpowiedzialność za Produkty z chwilą ich odbioru, a w przypadku odbioru we własnym zakresie – z chwilą załadunku na środek transportu Kupującego.

Pkt 3. Warunki płatności

 1. Transakcje kupna – sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywają się w cenach zgodnych z Cennikiem, pomniejszonych o rabat i powiększonych o podatek VAT.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.
 3. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone Produkty, Sprzedający ma prawo:
  • wstrzymać realizację dostaw do czasu uregulowania zaległych należności,
  • zmienić formę płatności,
  • zmienić termin płatności poprzez jego skrócenie.
 4. W każdym przypadku nieterminowego regulowania płatności, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
 5. Zakupy będą realizowane przez Kupującego do wysokości uzgodnionego z Kupującym limitu kredytu kupieckiego. Informacja o wysokości limitu kredytu kupieckiego dostępna jest w siedzibie firmy Sprzedającego w dziale windykacji.

Pkt 4. Składanie zamówień i realizacja dostawy.

 1. Kupujący składa zamówienie na Produkty do Sprzedającego poprzez dodanie do koszyka w internetowym panelu zamówień i wysłanie do Sprzedającego. Dodanie do koszyka, nie jest równoznaczne z zamówieniem Produktów.
 2. Zamówienia złożone do godz. 13.00 będą dostarczone w następnym dniu roboczym, złożone po godz. 13.00 w ciągu 2 dni roboczych (nie dotyczy Kupujących, dla których operator logistyczny przewidział dłuższe terminy dostaw – szczegółowe informacje dostępne u Sprzedającego) .
 3. Koszty dostawy:
   • 0 ÷ 499,99 – koszt dostawy 19,99 PLN
   • 500,00 ÷ 999,99 – koszt dostawy 10,00 PLN
   • 1000 PLN i powyżej – dostawa na koszt Sprzedającego

  .

 4. 4. Na podstawie zamówienia, Sprzedający dostarcza zamówione Produkty a Kupujący potwierdza fakt ich przyjęcia na liście przewozowym.
 5. 5. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę i jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Pkt 5. Reklamacje

 1. Reklamacje jakościowe oraz ilościowe składać należy pisemnie, pocztą elektroniczną (d.jablonski@rol-mar.pl) bądź w internetowym panelu zamówień po zalogowaniu na konto użytkownika.
 2. Warunkiem podjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełniony przez Kupującego, dokument zawierający:
  • pieczęć i podpis reklamującego (nie dotyczy zgłoszeń w internetowym panelu zamówień)
  • datę wystawienia
  • nazwę części – numer katalogowy (indeks)
  • ilość sztuk reklamowanych
  • przyczynę reklamacji
 3. Dokument wraz z reklamowanym towarem należy wysłać do Sprzedającego.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia Sprzedającemu.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji następuje wymiana produktu/towaru na nowy bądź jego naprawa.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sporządzone zostanie jego pisemne uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego produktu/towaru do Kupującego.
 7. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji do siedziby Sprzedającego i z powrotem może odbywać się za pośrednictwem:
  • Przedstawiciela Handlowego Sprzedającego
  • firmy kurierskiej SCHENKER, po uzgodnieniu z przedstawicielem handlowym Sprzedającego
 8. Strony ustalają, że koszty dostarczania i odbioru reklamowanego towaru w sposób określony w ust. 7 ponosi Sprzedający, natomiast w innych przypadkach koszty te obciążają Kupującego.
 9. Wszelkie niezgodności ilościowe w dostawie należy zgłaszać niezwłocznie po dostawie maksymalnie do 5 (pięciu) dni od dnia dostawy. Po tym okresie każde tego typu zgłoszenie będzie traktowane jako powstałe z winy Kupującego i nie będzie przyjmowane.

Pkt 6. Inne

 1. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 774-32-47-523 .
 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze współpracy, strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy według miejsca siedziby Sprzedającego.
 3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdej zmianie miejsca prowadzonej działalności. W przypadku braku powiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres będzie uznana za skutecznie doręczoną.